Головна | Реєстрація | Вхід | RSSЧетвер, 21.02.2019, 03:45

Опорний заклад Рогатинська СЗОШ №1 з поглибленим вивченням іноземної мови

Меню сайту
Форма входу

Класні керівники

Затверджено:

Директор школи         М.В. Генега

СТАТУТ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Опорного закладу

Рогатинська СЗОШ І-ІІІ ст. №1 із поглибленним вивченням іноземної мови

Учнівське самоврядуваннядобровільне об’єднання учнів, мета якогосформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства. Гласності. Демократизму.

Девіз учнівського самоврядування

Рогатинської СЗОШ І – ІІІ ст. № 1

«Пропонуй! Плануй! Організовуй! Виконуй!»

Основні завдання органів учнівського самоврядування:

- забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
- забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
- сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;
- створення різноманітних учнівських гуртків. товариств. об’єднань, клубів за інтересами

Учнівське самоврядування діє на таких засадах:

- регулярна почергова змінність виборного активу;
- розширення реальних прав і повноважень органів самоврядування;
- доброзичлива вимога;
- конкретизація колективних творчих справ;
- диференціація та індивідуалізація.
Етапи розвитку
І - залучення всіх учнів до суспільно-корисної діяльності: розподіл
громадських доручень і визначення їх змісту;
ІІ - розширення діяльності у зв'язку із появою додаткових секцій;
III- чітка побудова структури самоврядування.

Зміст педагогічного керівництва
- об'єднання зусиль педагогів і учнів навколо цікавої справи; створення умов для спільної діяльності громадських організацій, об'єднань, учкому;
- спільне керівництво творчими групами і об'єднаннями, факультативами,
гуртками, органами учнівського самоврядування;
- уміле поєднання, розподіл доручень виконавчого характеру з дорученнями  
організаторського характеру та залучення кожного до управлінської  діяльності;
- виявлення і розстановка організаторів та виконавців на основі знань  
індивідуальних особливостей та потенційних можливостей кожного учня.
І. Загальні засади
1. Учнівський колектив складається з груп, на чолі яких стоять старости.
Класному керівнику відводиться роль консультанта, який надає методичну допомогу.

2. Найвищою цінністю в учнівському колективі є життя, здоров'я, честь, гідність і безпека усіх її членів.

3. Найвищим органом влади учнівського самоврядування є загальна Учнівська конференція. Вона проводиться 2 рази на рік.

II. Повноваження загальної учнівської конференції
1. Затверджує звіти старостів груп.
2. Затверджує кількісний і персональний склад
учнівської ради.
3. Може приймати рішення, які стосуються діяльності
учнівської ради. Вони є обов'язковими для виконання.
4. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
5. На період між
загальною учнівською конференцією керівництво здійснюється учнівською радою лідерів.
III. Учнівська Рада Лідерів.
1. Учнівська Рада - найвищий законодавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особистості у відповідності до задоволення своїх потреб та інтересів.
2. Члени учнівської ради лідерів обираються шляхом делегування представників від груп (не більше 3 чоловік від групи) на один рік і вони підзвітні загальній учнівській конференції.
3. Учнівська рада лідерів є постійно діючим органом.

IV. Форми роботи Учнівської Ради Лідерів.
1. Учнівська Рада засідає не рідше одного разу на місяць. Протоколи  
ведуться як підсумок місячної роботи Учнівської Ради секретарем. Секретар обирається простою більшістю голосів

2. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення учнівської ради, засідають частіше. Про рішення учнівської радиінформує протокол засідання та матеріали зібрані у папку УС. У папці міститься інформація про склад ради лідерів,та план роботи на півріччя.

V. Структура Учнівської Ради Лідерів.
Учнівська рада лідерів складається з 35 чоловік, по 3 представники з
кожної групи.
VІ. Діяльність Учнівської Ради.
Учнівська рада лідерів , тісно співпрацює з гуртками в школі, активізує їх  
роботу, сприяє поширенню інформації про них.
VІІ. Позбавлення членства в Учнівській Раді.

Позбавлення членства в учнівській раді лідерів може бути у випадкусистематичного невиконання членом учнівської ради своїх обов'язків і нереагування на зауваження інших членів учнівської ради щодо покращення своєї роботи.
VІІІ. Лідер учнівського самоврядування.
1. Лідер очолює шкільне самоврядування і виступає від її імені. Лідером
може бути обраний громадянин, не молодший 15 років. Лідер обирається усіма учнями на виборах загальним таємним голосуванням.

Вибори вважаються дійсними, коли проголосувало більше, ніж 50 % учнів.
2. Лідер обирається на
2 навчальні роки.
3. Лідер пропонує кандидатури членів
комісій, а учнівська рада їх 
затверджує.
4. Повноваження Лідера припиняються в разі
- переходу учня до іншого навчального закладу;
- закінчення учнем
школи;
- невиконання ним своїх посадових обов'язків.

ІХ. Повноваження комісій.
1. Виконавчий орган учнівського самоврядування складається з таких комісій:
– Навчальна комісія;
– Комісія з дисципліни та порядку;
– Інформаційна комісія;
– Комісія туризму та спорту.

– Культурно – масова комісія

– Господарська комісія

2. Лідер здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу комісій, проводить засідання учнівської ради.
3.
Навчальна комісія активно співпрацює з адміністрацією школи в
питаннях навчального процесу, створює центри взаємодопомоги, сприяє  підвищенню учнями рівня знань за допомогою самоосвіти.
4.
Культурно - масова комісія сприяє ініціюванню ідей самими школярами, 
організовує виховні заходи, проведення змагань, загально шкільних свят, вечорів, дискотек, роботу клубу КВК, різних конкурсів, виставок. Інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються у школі, різними засобами інформації (газета, рекламні оголошення, блискавки, фотогазета).
5. Комісія дисципліни та порядку допомагає в проблемних питання
допомагає психологу, соціальному педагогу, заступнику директора з НВР класним керівникам у вирішенні проблемних та конфліктних  ситуацій учнів.
6.
Господарська комісія здійснює контроль за санітарним станом  
приміщення школи, класів та лабораторії, території школи, доглядом за  станом території, зелених насаджень. Здійснює антитютюнову,  антиалкогольну, протинаркоманійну профілактичну роботу.

7. Комісія туризму та спорту сприяє ініціюванню та проведенню  спортивних заходів самими учнями.
8. Члени комісій обираються на організаційному засіданні учнівської ради  
простою більшістю голосів за поданням Лідера учнівського  самоврядування..

X. Облік роботи виконавчих органів
1. Облік роботи комісій ведеться в спеціальних папках членами комісій.
2. Засідання
комісій проводяться не рідше одного разу на місяць, при
виникненні проблем, що потребують негайного вирішення, засідання відбуваються частіше.
3. Про рішення
комісій інформує протокол засідання, який міститься у папці 
УС, а також розміщується інформація про персональний склад комісій.
XІ. Інше

1. Кожна учнівська група, на чолі якої стоїть староста, має право висувати свого кандидата на посаду Лідера і кілька кандидатів у учнівську раду.
2. Найвищий виконавчий орган учнівської групи, який збирається в міру  
потреби, але не рідше одного разу на місяць - збори.

На них розглядаються питання, які стосуються життя групи: планування  роботи, заохочення і покарання окремих учнів, обговорення діяльності  групи, шляхи покращення роботи та інше. На зборах присутні класні керівники, які можуть надавати методичну допомогу.
3. Збори учнівської групи можуть вносити пропозиції, які повинні бути  
розглянуті на засіданні Учнівської Ради.

Головним завданням органів учнівського самоврядування

у школі є:
- формування та розвиток особистості з високим рівнем національної  
свідомості і самосвідомості;
- формування організаторських умінь і навичок шляхом поступового  
розширення діапазону громадських доручень, під час виконання яких учні виступають у ролі організатора;
- виховання інтересу до знань;
- виховання творчого підходу до вирішення проблем навчально-виховного процесу.

При організації учнівського самоврядування необхідно врахувати три взаємопов'язані етапи його розвитку.

Перший етап - організаційна робота.

Головне завдання - організаторська робота, зосередження уваги педагогічного та учнівського колективів на проблемі учнівського самоврядування. Практична робота на цьому етапі полягає у вивченні науково-педагогічної літератури з проблеми, проведенні педагогічних рад, нарад при директорові, засідань методичних об'єднань класних керівників, учнівських зборів з проблем організації учнівського самоврядування.
На цьому етапі педагогічний та учнівський колектив розв'язують такі проблеми:
- розробка оптимальної структури учнівського самоврядування з
урахуванням специфіки школи;
- визначення мети і завдань учнівського самоврядування, виходячи з його структури;
- розробка документації (положення, інструкції, пам'ятки);
- визначення прав та обов'язків органів учнівського самоврядування;
- обрання активу.

Другий етап — організація безпосередньої роботи учнівського самоврядування.

На якому уточнюються функції кожного виконавчого органу, його членів, виходячи з їхніх прав та обов'язків; проводиться систематичне навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань тощо.

Третій етап - постійне удосконалення організаційної діяльності.

На цьому етапі:
- розширюється роль учнівського самоврядування у житті школи в міру накопичення дітьми організаторського досвіду;
- створюються нові підструктури (тимчасові формування, об'єднання, клуби за інтересами тощо);
- розширюються права та обов'язки, вдосконалюється його структура.
З метою повсякденного практичного керівництва самоврядування проводяться щотижневі оперативні наради з різних напрямків діяльності. На них запрошуються відповідальні за ту чи іншу галузь шкільної діяльності. Аналізується стан діяльності учнівського самоврядування, заслуховуються звіти представників класів, визначається завдання на наступний тиждень.
У той же день учні, які беруть участь в «оперативці», інформують класного керівника та актив класу, про що йшла мова на нараді, які завдання належить вирішувати.
На першому засіданні кожному члену керівного органу УС вручають пам'ятку шкільного організатора, положення про роботу органу УС і відповідальної комісії, методичні рекомендації щодо організації самоврядування в класах.
Особливе місце у розвитку самоврядування відводиться чергуванню класів у школі. Господарем школи є черговий клас, який самостійно забезпечує порядок у школі, накриває столи в їдальні тощо. Кожен учень чергового класу має свою ділянку роботи.
На загальношкільних лінійках,
підбиваються підсумки чергування класу. Присутні інформуються про порушників дисципліни, про учнів, які мають низький рівень знань, оголошуються підсумки загальношкільних заходів нагороджуються переможці.
Самоврядування в школі має двоступеневу структуру – загальношкільну і класну. Однією з головних фігур, яка сприяє розвитку учнівського самоврядування у класі, є класний керівник. Саме класний керівник працює над тим, щоб розвивати громадянськість, соціальну активність учнів, виховувати в них почуття власної гідності, надавати їм можливість самореалізуватись.

Основні напрями діяльності педагогічних працівників спільно з органами самоврядування:

- методично правильно готувати учнів до самоврядування;
- педагогічне правильно керувати їхньою діяльністю;
- поступово розширювати функції самоврядування в різних сферах діяльності;
- рекомендувати органам самоврядування суспільне значущі й цікаві колективні справи;
- чітко визначати обов'язки;
- включати в систему самоврядування якомога більше учнів;
- зміцнювати й розвивати колективні традиції;
- організувати постійний контроль за виконанням єдиних педагогічних вимог до учнів за допомогою самоврядування;
- будувати взаємини між органами самоврядування, колективом учнів і вчителів на засадах ідей педагогіки співробітництва;
- розширювати гласність у роботі органів самоврядування.

Основні заповіді в роботі УС

  • Роби добро!

  • Люби своїх близьких!

  • Допомагай іншим людям!

  • Наполегливо оволодівай знаннями!

  • Не лінись і не шукай виправдання своїм недолікам!

  • Краще віддати своє, чим взяти чуже!

  • Знайди свою мету в житті!

  • Пізнай світ і себе!

Даний Статут набирає чинності з дня ухвалення учнівською радою, не обмежується терміном дії та може зазнавати змін і доповнень виключно учнівською радою лідерів.

Модель учнівського самоврядування модна завантажити за посиланням:

/RMZ/1/model_us_2017-2018.doc

 

Календар
«  Лютий 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Міні-чат
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтів - uCoz